Výlety/Holidays

Dovolená/Holiday 27. – 30.7.2016 (CZ/EN)

Dovolená. Malá, ale byla. Na konci července, jsme se s Mufou vypravili směr sever Čech. Né tak úplně, ale zhruba tam. Přesné místo je Hřensko. A po Hřensku byla opět Praha… To nevadí. Praha, ač člověk tam strávil tolikrát ze svého času, je stále krásná.

Po cestě do Hřenska jsme si museli udělat zastávku v místě, kde se natáčela Pyšná princezna. Jsou to krásné skalní útvary zvané Panská skála, kde jsme strávili, sice v dešti, ale krásný čas a připadali jsme si, jak princezna Krasomila a princ Miroslav. Jakmile jsme se od místa odpoutali a po cestě potkali hrad Trosky, jsme se projížděli krásnou lesnatou krajinou směrem k Hřensku. jeli jsme okolo Dolského mlýnu a skoro v tu chvíli se objevilo Hřensko. Dojeli jsme k hotelu Praha, kde jsme strávili celou noc. K večeru jsme se ještě procházeli po Hřensku, včetně návštěvy místní hotelové plynárny.

Ráno jsme, jak už to bývá, se sbalili a vyrazili do soutězky, zvaná Edmundova, ve které jsem byl naposledy, jako malý člobrdík a Muf ani jednou. Strašně se bála loďky 😀 . Ale těch mušek, aaaaaa…

Po krásném ránu jsme se chtěli vydat na Pravčickou bránu, avšak po srážce s blbcem (úředním v zeleném), se mám nechtělo. Vydali jsme se tedy směr Praha, ale přes Německo s odbočkou na Teplice. Velká změna, opravdu. Vesničky jak z pohádky a krajina, krása. Hřensko musí být německé, v podstatě to bylo od roku 38 sudetské město. No nechme raději být té historie, nebo mě staršíci ukamenují…

Kousek mezi Ústí n/L a Teplicemi se dědinka, kde podle legendy Přemysl Oráč se vyskytl. Stadice. Krásné místo. Udělejte si někdy čas a když pojedete kolem, sjeďte si do dědinky.

K večeru jsme dojeli do Prahy. Do penziónu, rušná ulice, ale okna do dvorku, což znamenalo klid. A krásný pokoj. A wellness 😀 . Nesmím zapomenou, že jsme si zašli na večeři do místní rybí restaurace Rodr, ale né na ryby, nýbrž jen na saláty. Já si dal Carpaccio z červené řepy a Muf Chef salátek.

Ráno jsme pelášili tramvaječkou pod hrad, abychom stihli procházku pro hradě, kterou jsme v dubnu opomněli. Koupili jsme si lístek a už jsme si to mašírovali do chrámu Sv. Víta, do baziliky Sv. Jiřího a nebo do Zlaté uličky. Po krásné procházce hradem, jsme si zajeli metrem ke Staromáku, kde jsem si dali dobrou jogurtovu zmrzku. Pražáci asi vědí, že se jedná o obchoďák Paladium, či tak nějak. Prošli jsme Staromáček směrem ke Karlovu Mostu a Staroměstké věži, ze které je krásný výhled na hrad. Prošli jsme si karlův most a tu na jeho konci jsem si vzpomněl na jedno muzeum, které sice není pro kdekoho, ale mě, který má rád film a jeho triky, je to skoro modla. Ano, muzeum Karla Zemana. Nevím pak, jak nás to mohlo napadnou, jsme se šli proplout lodí po Vltavě… Takový klídeček to byl. A večer??? Večer Wellnessss… Hurá.

Ráno se nám moc nechtělo domů, tak co jako, že. Zase něco pro mě. Mufa brali všechny čerti, jak křížkovala prstama, abychom do toho muzea nešli. Nic nepomohlo. Nic… Muzem DPMP. Však mrkněte…

A potom?? Cesta domů konaná přes D1 – NIKDY…

PS: Více fotografii naleznete ve ZDE.


Holiday. Little, but she was. At the end of July, we and Mufa headed north of Bohemia. Not so completely, but roughly there. The exact location is Hrensko. And after Hrensko was Prague again … It does not matter. Prague, although a man has spent so many times in his time, is still beautiful.

On the way to Hrenka we had to stop at the place where the Princess was filming. They are beautiful rock formations called Panská skála, where we spent in the rain, but beautiful time and we felt like Princess Krasomila and Prince Miroslav. As soon as we left the place and walked through the road Trosky Castle, we passed through a beautiful wooded landscape in the direction of Hřensko. we drove around the Dolský mlýn, and almost at that moment Hřensko appeared. We went to the Prague hotel where we spent the whole night. We even went to Hrensko to visit the local hotel gas station.

In the morning, as usual, they packed and set off on a contest called Edmundo, where I was the last time, like a little club and Muf once. She was afraid of the boats :-D. But those flies, aaaaaaa …

After a beautiful morning, we wanted to go to Pravčická gate, but after a collision with a blunder (official in green) I did not want to. So we went to Prague, but through Germany to Teplice. Big change, really. Villages from fairy tales and landscapes, beauty. Hrensko must be German, basically it was 38 Sudeten town. Well, let’s just keep that story, or I’m stoning older people …

A little bit between Ústí n / L and Teplice is a shepherd, where according to the legend Přemysl Oráč has occurred. Stadice. Beautiful place. Take some time and when you go around, go to the garden.

We arrived in Prague for dinner. To the guesthouse, a busy street, but a window to the yard, which meant peace. And a beautiful room. A wellness :-D. I must not forget that we went to dinner at the local fish restaurant Rodr, but not for fish, but only for salads. I gave Carpaccio of beetroot and Muf Chef salad.

In the morning, we were flying through a tram under the castle to make a walk for the castle we had omitted in April. We bought a ticket and we were marching to the church of St. Welcome to St. Basil’s Cathedral. George or the Golden Lane. After a beautiful walk through the castle, we drove by subway to Staromák, where I gave a good yogurt ice cream. Pražáci probably know that it is a Paladium mall or something. We passed Staromáček towards Charles Bridge and the Old Town Tower, which has a beautiful view of the castle. We went through the Charles Bridge, and at the end I remembered a museum that is not for anyone, but I like the movie and its tricks, it’s almost idol. Yes, the Karel Zeman Museum. I do not know how they could have attacked us, we were crossing the boat across the Vltava River … It was such a climber. And evening??? Evening Wellness … Hurá.

In the morning we did not want to go home that way. Something for me again. The socket took all of them as she crossed her fingers, not to go to the museum. Nothing helped. Nothing … I’m DPMP. However, check …

And then?? The way home through D1 – NEVER …

PS: See HERE for more photos.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain