Výlety/Holidays

Hřensko 21. – 23.10.2016 (CZ/EN)

Člověk ani nemohl dospat, jak se těšil na ty skvělé tři dny. Opravdu. Byť opět na místo, kde jsme byli v červenci, ale je to místo, kde bychom mohli být pořád. Nepršelo, podzim v plném proudu a autko vrnělo. Ano přiznávám, rád jezdím a moje přítelkyně se ráda vozí. Nemusíme jezdit rychle, protože se pak člověk nemůže kochat z barev podzimu. Tak teda jo. Proč stále ještě vyspávat. je páteček a dopoledne a krásně.

Nasedli jsme do našeho autíka, které nás povozilo skoro z jednoho konce na druhý.

Jeli jsme směr Olomouc a po dálničce do Mohelnice. Pokud trasu znáte, víte, že z Mohelnic do Hradce Králové je klasická silnice, ale projíždí se docela pěknými městy. Když nepočítám Olomouc, tak to máte Mohelnice, Moravská Třebová, Litomyšl (a nebo Lytomyšl 😀 ), Vysoké Mýto a Hradec Králové. Mimo tuto trasu je hodně dalších měst a nebo jiných míst. Jmenuji alespoň jedno za všechny a to hrad Svojanov. Za Hradcem, upozorňuji, že se stále jede po stejné silnici z Moravy, což znamená, že by jste se neměli ztratit, je dále město Jičín, rodiště Rumcajse, Liberec s Ještědem, pak Kamenický Šenov. Neznáte jej? A co Panská skála? Ne? A co pohádka Pyšná princezna, kde se schovávali princ s princeznou za tou skálou „z

trubek“? Už ano? Tak vidíte 😀 . Za Šenovem jsou Trosky a vlastně až do Děčína je co obdivovat. Já ale doporučuji odbočit v České Kamenici na Hřensko směrem na Mezní louku. Je to krásná příroda, projíždíte lesem a skalami. Fantazie.

Ubytovaní jsme byli v hotelu Praha. Nedělám jim reklamu, ale musím říct, že se o vás starají, jako o miminko a pokoje jsou krásné. Jinak je v Hřensku mnoho míst na ubytování.

Ráno jsme se vydali směr Pravčická brána. Dá se od hotelu jít pěšky a nebo vás k rozcestí veme autobus. Asi od května do konce října jede co hodinu. Cesta ale není úmorná, vůbec. Ano, je to do kopce, ale myslím si, že jsme už šli i náročnější cesty. U brány je ji krásná budova zvaná Sokolí hnízdo. Je tam restaurace i suvenýry a hlavně pár vyhlídek, které stojí za to. Po sestupu jsme se rozhodli, že se mrkneme i na jedno pohádkové místo, Dolský mlýn. Tam se natáčely pohádky Peklo s princeznou a nebo již jmenovaná pohádka pyšná princezna. To je srandovní bitka, kdy vojáci končí v pytlích od mouky. Je tam mnoho možností, jak se k němu dostat, my jsme si vybrali nejkratší, ale schodovou. Nad mezní loukou je vesnička Vysoká lípa a lidé už vám poradí. A nebo stačí se dostat ke hřbitovu a směr dolů za něj. Sestup po schodech i výstup stojí za to. my jsme to šli v pozdních hodinách, takže místo na nás působilo strašidelně, skoro jako peklo.

V neděli, po najezení, jsme se jeli mrknou do Děčína. Je jen 12km od Hřenska a dá se i napojit na cestu E442, která jede až na Moravu. Děčín je krásné město a jde vidět, že zde byli sudeti. Skoro si připadáte, jak v Německém městě kdysi před 100lety.

Nechtěli jsme se ale zdržovat, vyjeli jsme jen kopec k ZOO a za rohem je vyhlídka zvaná Pastýřská stěna. Lépe řečeno Pastýřská stěna je skála, kde je i ZOO. Vyhlídka je ale kousek od něj a je tam, či byla, restaurace. Výhled na město stojí opravdu za to. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u již zmiňované Panské skály.

Tři dny, ale krásné. A proto: snažte se alespoň jednou za měsíc vypadnou z baráku někam, kde jste nebyli a nebo si najděte místo, kam se budete alespoň dvakrát ročně, jako my, vracet.


One could not even come to enjoy the great three days. Really. Being back to where we were in July, but it’s a place where we could always be. It did not rain, the autumn was in full swing and the car wagged. Yes, I admit, I like to ride and my girlfriend likes to drive. We do not have to travel fast because one can not enjoy the colors of autumn. Okay, then. Why do not you still sleep? it’s Friday and in the morning and beautifully.

We got into our car that drifted from one end to the next.

We headed to Olomouc and on the highway to Mohelnice. If you know the route, you know that from Mohelnice to Hradec Králové there is a classic road, but it is passing through quite nice towns. If I do not count Olomouc, you have Mohelnice, Moravská Třebová, Litomyšl (or Lytomyšl: D), Vysoké Mýto and Hradec Králové. Outside this route there are many other cities or other places. I mean at least one for all and Svojanov Castle. Behind Hradec, I remind you that it is still traveling along the same road from Moravia, which means you should not be lost, it is also the town Jičín, the birthplace Rumcajs, Liberec with Ještěd, then Kamenický Šenov. Do not you know him? And what about Panská skala? No? And what about the fairy tale Princess Princess, where the Prince and the Princess hid behind the rock „from

You can see: D Šenov is Trosky and actually it is admire to Děčín, but I recommend turning to Česká Kamenice in Hřensko in the direction of Mezní louka, which is beautiful nature, you are passing through the woods and rocks.

We were at the Prague hotel. I do not advertise them, but I have to say that they look after you like a baby and the rooms are beautiful. Otherwise, there are many places in Hřensko.

In the morning we headed for the Pravčická Gate. It is possible to walk from the hotel or take the bus to the crossroads. From about May to the end of October, it is about an hour. But the journey is not tedious, at all. Yes, it’s downhill, but I think we’ve been going even more challenging. At the gate there is a beautiful building called the Falcon’s Nest. There are restaurants and souvenirs and, in particular, a couple of prospects worth seeing. After the descent, we decided to look at one fairy place, Dolský mlýn. There were the fairy tales of the Hell with the Princess and the fairy tale of the proud princess. This is a funny battle when the soldiers end up in flour bags. There are many ways to get to it, we chose the shortest, but the stairs. Above the marginal meadow, there is the village of High Lime and people will advise you. Or just get to the cemetery and go downstairs behind it. Getting down the stairs and getting out is worth it. we were in the late hours, so it was scary, almost like hell.

On Sunday, on arrival, we drove to Decin. It is only 12 km from Hřensko and can be connected to the E442, which goes to Moravia. Děčín is a beautiful city and it is obvious that there were sudeti here. You almost feel like in the German city once 100 years ago.

We did not want to stay, but we just climbed the hill to the Zoo and around the corner there is a prospect called the Shepherd’s Wall. Better said the Shepherd’s Wall is a rock where there is also a zoo. The view is a short walk away and there is a restaurant. The view of the city is really worth it. On the way back, we stopped at the already mentioned Panská skála.

Three days, but beautiful. And so: Try at least once a month to get out of the house somewhere where you were not, or find a place where you will come back at least twice a year like us.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich