Výlety/Holidays

Londýn/London 20. – 22.2.2018 (CZ/EN)

Ač se právě teď hraje semi ČR-Rusko, mě nic neodradí od toho, abych napsal mé pocity a dojmy z malého „běžného“ výletu do Londýna. Hned ze začátku se musím zmínit, že jsme s přítelkyní poprvé letěli letadlem. V pohodě, oukej. myslel jsem si, že to bude horší, nebylo…

Tak si stojíte na letišti v Mošnově, kde vás dovezl kamarád, který pospíchal, takže strach z letedla je v tuto chvíli irelevantní, protože strach z jeho rychlé jízdy, zastínil strach z letadla :-D, a zjistíte, že vlastně máte čas, protože Mošnov, je opravdu takové malinké letišťátko. Let na Stansted, což je zase malé Londýnské letišťátko, vzdálené 60km od Londýna, uděhl rychle, jenom 2 a půl hodiny. Zorientovat se na něm, je v pohodě, protože je vše krásně označeno a odbavení je také rychlé. Z letiště vás odvezou buď autobusy, ale my pro pohodlnost a rychlost využili StanstedExpress, což je vlak přímo do stanice Liverpool street a z něj pak metrem Circle line na Victoria, kde jsme bydleli asi 600m od stanice. Podotýkám, že na Liverpool street, na doporučení kamarádky Smíška, která tam v okolí žije, jsme si koupili Oyster kartu za 5liber a naplnili za 25. Ještě nám zbylo cca 5liber, což se určitě zneužije. Ubytování bylo maličké, ale příjemné, kuchyňská linka atd. Záchod sice na chodbě a sprcha na prvním patře, ale co už. Nevěř všemu, co je napsáno na Bookingu :-D.

Ráno jsme vstali celkem brzo, což u mé drahé polovičky je zázrak :-D. Od našeho ubytování jsme došli k Buckinghamskému paláci kde, světe div se, bylo jen cca 15 lidí. Klídeček. Pak přes St. James park jsme se dostali do Wenstminstru, kde z náměstíčka jde vidět vše. Parlament, Big Ben a vlastně celé opatství. Kousek je Downing street, kde bylo policistů jak nakakáno. Hned na proti byl slavný Montgomery, zvaný Monty. Přes řeku člověk vidí Londýnké oko a Mořský svět. Přešli jsme přes most a šli jsme kolem Temže až k Tower Bridge. Dokonce naproti oku je Shrekovo dobrodružství, což je prodejna Dreamworks, kde si můžete koupit vše od Shreka až po Pandu.

Procházka vedla kolem divadel a zajímavých míst na druhé straně Temže. Velké množství katedrál. Došli jsme k Millenium Bridge, které se stačilo postavit po zničení Voldemorta :-D, vedle něj je „Shakespearovo“ divadlo Globe. Kousek od něj je Borough Market, kde moje drahá polovička podotkla, že by byla raději hadem. No a to už jsme se doplazili k Tower Bridge a po přejítí řeky ke kasárnám Tower Hill. A to už se blížila tma, tak jsme to vzali na Leadenhall Market a bohužel tam Harry Potter nebyl :-D. Kde by jen mohl býýýýýt…. King´s Cross. Metrem to bylo krapek rychlejší. No obchůdek a vozíček jsme našli, ale nikde Potter :-D. Takže zpátky k Tower Bridge, který se mezitím zahalil do barev, protože se setmělo. Pak metrem na Westminster, kde jsme viděli osvícené Oko a skoro Big ben a zpět na Victoria přes královnu a opatství.

Ráno jsme si řekli, že se kouknem na Williama, který sídlí v Kensingtonském paláci. Doma nebyl, ale park je pěkný, velký a kopie náhrdelníku a naušnic, které se v paláci prodávali, byli pěkné a také pěkně mastné :-D. A pak už jen přes Baker stret na Liverpool street, vláčkem na letiště a trošku se proběhnout a najednou jste doma…

Fotky najdete v Galerii.


Although the semi-Czech Republic is playing nowhere, nothing will stop me from writing my feelings and impressions of a small „normal“ trip to London. Right from the start, I must mention that we and our girlfriend flew for the first time on a plane. All right, okay. I thought it would be worse, it was not …

So you are at the airport in Mošnov, where a friend who hastened you, so that the fear of letedel is irrelevant at this moment, because the fear of his quick ride has overwhelmed the fear of the plane :-D, and you find that you actually have time because Mošnov, is really such a small airport. Flight to Stansted, which is again a small London airport, 60km from London, was fast, just two and a half hours. Getting there, it’s fine, because everything is beautifully labeled and check-in is also fast. From the airport you will be taken by buses, but for convenience and speed we used StanstedExpress, which is a train directly to Liverpool street station and from there by metro Circle line to Victoria, where we lived about 600m from the station. I would like to point out that on the Liverpool street, on the recommendation of our friend Smíšek, who is living nearby, we bought the Oyster card for 5liber and filled in 25. We still have about 5liber left, which is sure to be misused. Accommodation was tiny, but nice, kitchen, etc. The toilet in the hall and the shower on the first floor, but what else. Do not believe everything written on Booking :-D.

We got up early in the morning, which is a miracle for my dear half :-D. From our accommodation we reached the Buckingham Palace, where, surprisingly, there were only about 15 people. Klidka. Then over St. James Park we got to Wenstmind, where you can see everything from the square. Parliament, Big Ben, and the entire abbey. Just a short walk to Downing Street, where the cops were naked. Immediately against was the famous Montgomery, called Monty. Through the river one can see the London Eye and the Sea World. We crossed the bridge and walked past the Thames to Tower Bridge. Even across from the eye is Shrek’s Adventure, a Dreamworks shop where you can buy everything from Shrek to Pandu.

A walk went around theaters and interesting places on the other side of the Thames. A large number of cathedrals. We came to the Millennium Bridge, which was enough to build after the destruction of Voldemort :-D, next to it is the „Shakespeare“ Globe Theater. Not far from it is the Borough Market, where my dear half said she would rather be a snake. Well, we’ve gotten to Tower Bridge and crossing the river to Tower Hill barracks. And it was almost dark, so we took it to the Leadenhall Market and unfortunately there Harry Potter was not :-D. Where could the beast … King’s Cross. By subway it was faster. We found the shop and the wheelchair, but nowadays Potter :-D. So back to Tower Bridge, which in the meantime shrouded in color because it was dark. Then by subway to Westminster, where we saw the enlightened Eye and almost Big Ben and back to Victoria through the queen and abbey.

We said in the morning that I was going to look at William, who lives in Kensington Palace. It was not at home, but the park was nice, big, and copies of the necklace and earrings sold in the palace were nice and also greasy :-D. And then just across Baker to Liverpool Street, train to the airport and run a bit and you’re home at once …

Photos can be found in the Gallery.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich