Výlety/Holidays

Londýn/London 17. – 19.5.2018 (CZ/EN)

Tak. A už je to tu zase. Berte to z té pozitivní stránky věci. Myslím tím hurá zpátky do Anglie. Člověk si stále pohrává s myšlenkou tam žít. Jsem chemik operátor a je možné, že bych tam stejně jen umýval kádinky :-). Nicméně jsem byl rád a taktéž má holčina, že jedeme znovu a bereme sebou mou milou tchyňku, maminku od Marti.

Pro mou tchýňku Evičku to bylo jako překvapení. Nevěděla nic, jen to, že jedeme autem do Pardubic a tam prožijeme báječné tři dny. V podstatě se nelhalo, jen bylo poupravena destinace pobytu při příjezdu na letiště. Než jsme ale dojeli na letiště v Pardubicích, prožili jsme si malé peklo na silnici, ve formě objížděk a pracích, které se jako vždy započaly s růstajícím počtem aut na silnicích. Před 12 hodinou dopoledne se měla zavírat brána a mys dorazili na letiště v 11:45, což je celkem šibeniční čas, načež milá tchýňunka, která si už moc nemyslela, protože byla zmatená, tahala sebou tu největší tašku. Stihli jsme to a nějaké slzičky se i uronili, možná potem a ani se člověk nenandál a seděl v letedle s pocitem, že přece jen to za to stálo, když se málem přivodil infarktový stav tchýňce, která poprvé letěla letadlem.

Po příletu na Stansted, kde se naše milá tchýňka udiveně rozkoukávala a říkala, jak strašně velké letiště to je, samozřejmě o největším v Anglii a potažmo na světě jsem mlčel, abychom ji nemuseli sbírat ze země, jsme prošli celnicí a následně se jsme se dostali k vlaku, který jel na Liverpool street. Koupili jsme Oysterku pro, víte co? Tchýňka bude od teď třeba jen velké M, ano? Takže jsme pro M koupili Oysterku, aby se mohla volně pohybovat po zónách a jeli jsme metrem na Shepherds bush, kde jsme měli dohodnuté ubytování. Bylo to trošku složité a díky bohu, že jsem nemusel hledat aktivně slovíčka v angličtině, protože jedna z recepčích byla ze Slovenska, tedy skoro krajanka. Málem se z nás stali bezdomovci. Ale co vám mám povídat. První návštěva, kromě ubytování, byla Primemarketu. No muselo se, vždyť jsem byl se dvěma ženami. A taky jsem si koupil triko a příště si tam koupím víc věcí, protože ty ceny… Bože. Samozřejmě, že obchoďák nebyl jediný, také jsme se skočili mrknout na Baker street za Holmesem, jestli nebude doma. Jaké překvapení, nebyl. Holky ale usoudili, že kdyby ti žil, měl by hezké místo a klid. Opravdu tichá ulice na Londýn. A jak se zpívá:“První noc v novém bytě“…

Na druhý den vyvstalo velké dilema. Kam půjdeme první a odkud? Holky se divili, že se v Londýně vyznám jako doma. Nechci se chlubit, ale na to, že jsem v některých směrech hloupý, tak v orientaci jsem v pohodě. když už někde jsem, byť jen na půl dne, místo už znám a vím, kde co je. Včetně stanic metra. A Londýn zase není tak těžký na zapamatování. A abych nezapoměl, ve čtvrti je Lídl, pro ty z vás, co budou provozovat turistiku a ten je opravdu levný a jak. Dokonce jsou tam obchůdky s cenami ještě lepšími. Třeba 3 půlitrovky Dr.Pepper za 2 libry, což je super… Dojeli jsme do ST.James Park, odkud je opravdu za rohem palác. Tolik lidí nebylo ani v únoru, ale je to pochopitelné. Jarní dny a navíc královská svatba. Celebrity jezdily jako domů do paláce. Pak jsme se vydali směrem na Trafalgarské náměstí, okolo kasáren, kde nacvičovali na svatbu. Náměstí je krásné a dokonce má i jednu raritu. Nejmenší policejní stanici na světě. Teď momentálně sklad pro uklízeče. U kašny jsme si dali kávu z Pret A Manger pomalu jsme odcházeli zkouknout Kleopatřin obelisk. Po cestě si holky dali Fish and Chips za krásných 7 liber, což u centra je opravdu za hubičku. Pomalu jsme se dostávali k Westminstru a k druhé straně řeky a kolem Londýnského oka po celé délce břehu. Přes Millenium bridge ke katedrále Svatého Pavla se šlo dobře, ale houpavě. Zkoukl se Globe a Borough Market, kde jsme si dali chutné vdolky pak v galerii Hay’s na kafe ve Starbuck, a směrem k Tower bridge, na který jsme si vylezli a opět jsme viděli Londýn z jiného úhlu. Kolem Tower jsme dorazili ke Saint Dunstan, který je opravdu překráný. No a pak zase domů, spinkat…

Třetí den jsme se vydali do Kensingtonu, k paláci a podívat se do prodejny. Mimochodem, dali jsme si svatební dortíček a byl moc dobrý. Ze zahrad jsme došli k ST Mary Abbots. Tam se mi vyrazil dech. Po druhé v Londýně v krátké době a toto? Kdes byla, ty krásná stavbo? Opravdu, velká náhoda, že jsme na kostel narazili. Krásný a jak. Opravdu báječné rozlučení s Londýnem. A pak? Letadlem do Pardubic a do půlnoci jsme byli doma… Kdy zase do Londýna??


So. And it’s here again. Take it from the positive side of the matter. I mean, it’s going back to England. Man still plays with the idea of ​​living there. I am a chemist operator, and it is possible I just washed the beakers there :-). Nevertheless, I was glad, and I also have a girl to go again and take a nice mother-in-law, mother from Martin.

It was a surprise to Mum Evička. She knew nothing, just that we were driving by car to Pardubice and we were going to have a wonderful three days there. Basically, she did not lie, just was a destination destination when arriving at the airport. But before we arrived at the airport in Pardubice, we experienced a little hell on the road, in the form of roundabouts and works that started as always with the growing number of cars on the roads. Before 12 o’clock in the morning, the gate had to be closed and the bus arrived at 11:45 at the airport, which was a fairy-tale time, and then a nice Evička, who did not think much because she was confused, pulling her biggest bag. We got it down, and some tears were hurled, maybe sweat, and not even a man strolled in letedle with the feeling that it was worth it when he almost caused the heart attack of the mother who first flew the plane.

After arriving at Stansted, where our nice pussy was wondering wondering how terrific the airport is, of course, the largest in England, and in the world I was silent so we would not have to collect it from the ground, we went through customs and then we got to the train that went to Liverpool Street. We bought Oyster for, you know what? My mother-in-law will be a big M, right? So we bought Oysterk for M to move freely around the zones and drive through the Shepherds bush subway where we had agreed accommodation. It was a bit complicated, and thank God I did not have to actively look for English words, because one of the receptionists was from Slovakia, that is, almost a countryman. We almost became homeless. But what can I tell you? The first visit, apart from the accommodation, was Primemarket. Well, I had to, because I was with two women. And I bought my shirt and next time I buy more things, because the prizes … God. Of course, the mall was not the only one, and we jumped to look at Baker Street behind Holmes if he was not home. What a surprise he was not. But the girls thought that if he lived, he would have a nice place and peace. Really quiet street in London. And as she sings: „The first night in a new apartment“ …

The next day a big dilemma arose. Where do we go first and where? The girls were surprised to find myself at home in London. I do not want to boast, but for being stupid in some ways, I’m fine in the orientation. when I am somewhere, even for half a day, I already know where I am and I know where it is. Including metro stations. And London is not so heavy to remember. And let’s not forget, in the neighborhood there is the Lead, for those of you who are going to practice hiking and that is really cheap and how. Even the price shops are even better. For example, three Dr.Pepper for two pounds, which is great … We got to ST.James Park, where the palace is really around. Not so many people were in February, but it is understandable. Spring days and royal wedding. The celebrities rode home to the palace. Then we headed for Trafalgar Square, around the barracks where they practiced the wedding. The square is beautiful and even has one rarity. The smallest police station in the world. Now a warehouse for cleaners. At the fountain we gave coffee from Price A Manger slowly left to try Cleopatra’s obelisk. On the way, the girls gave Fish and Chips a beautiful 7 pounds, which is really a spoon at the center. Slowly we reached Westminster and the other side of the river and the London Eye along the bank. Through the Millennium Bridge to St. Paul’s Cathedral, it was good, but swinging. We went through the Globe and Borough Market, where we had delicious muffins in the Hay’s coffee shop in Starbuck, and towards the Tower Bridge, where we climbed and we saw London from another angle. Around Tower, we arrived at Saint Dunstan, which is really overlooked. Well, then back home, spinking …

On the third day, we went to Kensington, to the palace and looked for a store. By the way, we put on a wedding cake and he was very good. From the gardens we reached St. Mary Abbots. My breath came out there. Second in London in a short time and this? Where were you, the beautiful building? Indeed, a great coincidence that we encountered the church. Beautiful and how. Really wonderful divorce with London. And then? By airplane to Pardubice and by midnight we were at home … When to London again?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *