Moje psaní/My writing

Mládí vs. Stáří/Youth vs. Age (CZ/EN)

„Stáří… Já jsem to tvoje stáří, pozvi mě dál…“ , zpívá se v jedné písni . Text písně je na tolik zajímavý, že nelze se nad ním zastavit a říct si zcela upřímně, že stáří, může přijít kdykoliv se mu bude chtít. Jsem mladá, ale i tak musím mít určitý respekt k této části života, byť neprávem se mu říká „podzim“. Je to velmi nepravdivé tvrzení, protože si osobně myslím, že i v pokročilém věku můžu být rošťanda, jako dnes.

V mládí si člověk, co se týká pohybového ústrojí, může dělat, co chce. Je neskutečně ohybný, byť začíná nadávat, ano i ve dvaceti letech, že ho začínají bolet záda. Pro naše babičky je to velmi směšná věc, protože je záda nebolí ani v jejich věku. Čím to ale je způsobeno? Tím, že museli víc pracovat a ohýbat a tím si tělíčko jejich zvyklo? Asi ano. Možná nevýhoda ale je, že některé osůbky mají takzvaný pohádkový hrb, ne velký, ale je znatelný. Pak se trošku ztěžka, zda-li vůbec, dokážou narovnat. Ve stáří si možná člověk může trošku lépe zorganizovat čas, už jen tím, že si může najít práci na krácený úvazek, jako přivýdělek, pokud je zrovna v důchodu. Nevím, zda nevýhodou pro mladé je neustálé oddalování důchodů, ale v momentální situaci jsem ještě dost mladá (au, záda bolí), abych vůbec o to mohla přemýšlet.

Záda. Od té doby se něco děje. Jakmile vás začnou bolet záda, jste staří a je to. Ne dělám si srandu. Můj kamarád třeba tvrdí, s nadsázkou, že po 33 roku je člověk v důchodu. Asi s tím má něco společného ukřižování Ježíše, ale vždy se potutelně usmívá, takže ho vážně nemusím brát. Staří budete, až si řeknete, pokud vás vaše tělo nepředběhne. A já doufám, že si právě sama řeknu, že jsem už stará. A tím pádem se nemocnici budu vyhýbat, jako čert kříži. Vím, že jednoho dne to přijde a může to přijít v čas, který nedokážu určit, ale než ten čas přijde, bude dělat vše proto, abych měla mládí tak dlouhé, jak to jen půjde.

A budu to dělat i tak, že se pokusím zdravě jíst. Je mnoho studii, které nám říkají, co a kdy jíst a kolik toho sníst, ale snad člověk má nějaký kus rozumu v sobě a tělo si samo řekne o to či ono. Mám ráda ovoce a zeleninu, ale také uzené maso a když si určím sama určité množství a bude to nějakým způsobem dodržovat, tak bych mladá mohla být co nejdéle. No a ještě štamprlička slivovičky na každý dobrý den, alespoň tak se to dřív dělávalo a někteří veselí lidé to tak dělávají pořád. Ve víně je pravda a dokáže i rozproudit krev, říká se, že když si dáte dvě deci vína třeba k obědu, má to blahodárný vliv na vaše tělo. Nevím, nezkoušela jsem a ani tu slivovičku. Možná, někdy, zatím zůstanu u ovoce a zeleni a uzeného.

Starší lidé často říkávají, že v mých letech se chovali jinak a bylo jiná doba atd. Dobu zásadně dělají lidé a ty se nějakým způsobem vyvíjejí. Třeba ve třicátých letech byla tzv. Zlatá mládež, kde legálně v klubech šňupali koks, kouřili a popíjeli alkohol a vše bylo v pořádku. Dokáže si představit v dnešní době nějaký klub, kde se toto legálně děje? Hlavně šňupání koksu?? Dnes by se to odsuzovalo. Jsem ráda, že mohu říct s nadsázkou, že nejsem ta Zlatá mládež. Dnešním starším lidem asi vadí to, že nemají svůj klid, protože si venku hrají děti. Avšak i oni si hráli a zlobili dospělé, to by si měli uvědomit a tak možná zůstanou mladí a ne zatrpklí. Ne všichni. Nemůžeme starší i mladé házet do jednoho pytle, to nejde. V každé skupině se najdou jedinci, kteří zlobí. Já třeba na nás mladých nemůžu pochopit to, co dává některým takové množství, skoro denního, alkoholu. Každý večer jsou na pivo. Nemyslím si, že by je to naplňovalo a už vůbec si nemyslím, že by chtěli a něco zapomenout. A musím se omluvit Zlaté mládeži z třicátých let. I dnes je tzv. Travní mládež.

Domovy důchodců jsou nutné zlo pro staršího člověka. Jsou případy, kdy babička, nebo dědeček umřeli v domově hned půl roku po nastěhování, protože se jim stýskalo po místě, kde nejspíš strávili celý život. Stát se neumí postarat o mladé, natož o staré a to je kámen úrazu. Podle mě se uměle vytváří prostředí na zredukování budoucích důchodců (třeba nás a nebo i dnešních čtyřicátníků). Můžu to nazvat třeba morovou ranou, ale to by bylo zlé přirovnání. Je ale zajímavé, jak dnešní důchodce, dokáže vyžít i s pěti tisíci na důchod. Mladý člověk má možnost si šetřit na důchod, jen si nejsem jista, zda je vhodný polštář (z dob babiček) a nebo důchodové připojištění. V Maďarsku tyto vklady zestátnili a lidé si začali spořit od znova. Dnešní doba je plná nejistot a co si neuděláme, jakkoliv neuděláme, to nemáme. Bohužel pryč jsou ty doby, kdy jsme myslel jeden na druhého, byť tyto výjimky stále existují, ale je jich málo. Někteří lidé by i chtěli se starat o staříčky, ale zase nemají prostory.

Nevím, zda se mám těšit na stáří, když vím, co mě bude asi čekat, ale opravdu si nemyslím, že právě teď bych měla o těchto věcech stoprocentně uvažovat. Ano, myslet na to můžu, ale to je tak vše, co můžu teď dělat. V hlavě mám jiné věci. Třeba najít si slušnou práci se skvělými lidmi a je jedno kde, mít pocit, že jsem chtěná a milována svými nejbližšími. A to si i myslím, že bude ta správná cesta ke šťastnému stáří.

Vytvořeno, jako slohová práce ve formě „ona“


„Age … I’m your age, invite me to go …“ sings in one song. The song’s text is so interesting that you can not stop over and say honestly that old age can come anytime you want it. I am young, but I still have some respect for this part of life, even if it is wrongly called „autumn“. This is a very untrue statement because I personally think that even at an advanced age I can be a rostrum like today.
In youth, a person with regard to the locomotive system can do what he wants. He is incredibly flexible even though he starts scolding, even at the age of twenty, that his back starts to hurt. For our grandmothers, this is a very ridiculous thing because their backs do not hurt even at their age. But what is it? By having to work and bend more and make their body accustomed? Probably yes. The possible disadvantage is, however, that some of them have a so-called fairy-like hump, not large but noticeable. Then it is a bit difficult, if at all, to straighten. In the old age, perhaps a person can organize a little better time, just by finding a part-time job as a welcome when he is just retired. I do not know whether the disadvantage for young people is the continuous delay of pensions, but in the current situation I am still young enough (and I have a back pain) so I can think about it at all.

Back. Since then something is happening. As soon as your back starts to hurt, you are old and it is. I am not kidding. My friend may say, with the exaggeration that he is retired after 33 years. I think he has something to do with the crucifixion of Jesus, but he always smiles, so I do not have to take him seriously. You will be old when you say if your body does not overtake you. And I hope to tell myself that I am old. And so I will avoid the hospital as the devil’s cross. I know it will come one day and it may come in a time I can not determine, but before that time comes, it will do everything to keep my youth as long as possible.

And I’ll do it by trying to eat healthy. There is a lot of study that tells us what and when to eat and how much to eat, but perhaps a person has some sense in himself and the body itself says about it or that. I love fruits and vegetables, but also smoked meat, and when I determine myself a certain amount and will do it in some way, I would be young as long as possible. Well, and the plumber of plums on every good day, at least that was the case, and some cheerful people do it all the time. It is true in the wine, and it can bloody blood, it is said that if you give two table wines for lunch, it has a beneficial effect on your body. I do not know, I did not try and not the plum. Perhaps, sometimes, I will stay with fruit and greens and smoked.

Elderly people often say that they behave differently in my years, and that they were different times, etc. Time is essentially done by people and they are developing in some way. For example, in the 1930s, they were the so-called Golden Youths, where they cocked legally in clubs, smoked and drank alcohol, and everything was fine. Can he imagine a club nowadays where this is legal? Mainly snuff coke ?? Today it would be condemned. I’m glad to say with exaggeration that I’m not the Golden Youth. Today’s older people probably care that they do not have peace of mind because they play children out there. But they also played and angered adults, they should be aware of it, and so they might be young and not shy. Not everyone. We can not throw the elder and the young in a single bag, it is not possible. In each group there are individuals who are angry. I do not think we can understand what we give to some of us, almost daily, of alcohol. Each evening, they are for beer. I do not think they would have done it, and I do not think they want to forget something. And I have to apologize to the Golden Youth of the thirties. Today is so called Grass Youth.

Retirement homes are a bad thing for an elderly person. There are cases when a grandmother or grandfather died in the home half a year after moving because they missed the place where they probably spent their entire lives. The state can not take care of the young, let alone the old, and it is the stone of the accident. In my opinion, artificially creating an environment for reducing future retirees (perhaps us or even today’s forties). I can call it a plague, but it would be a bad match. But it is interesting how today’s pensioners can earn even with five thousand for retirement. The young person has the opportunity to save on retirement, I’m just not sure whether a good pillow (from grandmother’s days) or a retirement supplement is good. In Hungary, these deposits were nationalized and people started saving again. Today’s time is full of uncertainty and what we do not do, no matter how we do not, we do not. Unfortunately, there are those times when we thought each other, although these exceptions still exist, but there are few. Some people would like to take care of old people, but they do not have space again.

I do not know whether to look forward to the age when I know what to expect, but I really do not think that right now I should consider 100% of these things. Yes, I can think of it, but that’s all I can do now. I have other things in my head. Maybe to find a decent job with great people and no matter where, feel like I’m wanted and loved by my closest ones. And that’s what I think will be the right way to happy old age.

Created as a work of art in the form of „she“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *