Moje psaní/My writing

Future perfect tense

Tak jako je všem jasné, kdy jse si asi začal představovat, spíše řečeno plánovat, svou budoucnost? Už když jsem byl malé štěňátko, jsem zjistil, že má budoucnost neleží doma, ale někde jinde. Samozřejmě, že plány byly velké, tak velké, že se je ještě nezdařilo a zaktivovat :-). Nicméně to vůbec nevadí, času dost, že ano.

Takže asi bych měl říct, že 10% se skutečně podařilo. Narodil jsem se, zlobil jsem, vychodil jesle a školku. K tomu přibila uspěšná základní škola a trochu méně úspěšná střední škola, návštěva pracáku a pka první, druhé a třetí práce, přítelkyně, pes, kočka, osamostatnění, bohužel i umrtí a mnoho dalších věcí, co se povedlo mít v plánu a taktéž i s čím můj plán nepočítal. Budoucnost je momentálně jasná z dalších 10%.

Uvažuji totiž se přestěhovat, i s drahou třetinkou a třetí třetinkou (pes), do ciziny. Dvakrát jsme teď nedávno byli v Anglii a zjistili jsme, že ten styl života se nám líbí. Avšak zda bychom tam zůstali navždy, to nemohu teď říct, protože tam ani ještě nejsme a zatím si o tom jen povídáme.

A co třeba tak zbytek budoucnosti? No myslím, že důchod to jistí. Však jsem si po škole říkal, že ještě důchod a je to komplet :-). Samozřejmě bych chtěl ještě toho zažít spoustu, eurojackpot, návštěva disney, lego a warner bros. A když by zbylo trochu více času, tak se juknout na Mars přes Měsíc. Nejsem náročný, jen krutý optimista :-).


As it is clear to all, when did you probably start to imagine, rather to plan, your future? Even when I was a little puppy, I found out that my future is not at home, but somewhere else. Of course, the plans were large, so large that they were still unsuccessful and activated :-). But it does not matter at all, time enough, yes.

So I should say that 10% really did. I was born, I was angry, I left the nursery and the nursery. This was done by a successful elementary school and a little less successful high school, a visit to the ladder and the first, second and third jobs, a girlfriend, a dog, a cat, a self-esteem, unfortunately die, and many other things that I managed to plan and also my plan did not count. The future is now clear from a further 10%.

I’m thinking of moving, even with expensive third and third third (dog), abroad. Twice we have recently been to England and found out that we like the lifestyle. But if we stay there forever, I can not say it now, because we are not there yet and we are just talking about it.

And what about the rest of the future? Well, I think pension is certain. I did say after school that she was still a pension and it is complete :-). Of course, I would like to experience a lot, Eurojackpot, Disney, Lego and Warner Bros. And if there was a little more time left, then jump to Mars across the Moon. I’m not demanding, just a harsh optimist :-).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *